Regulamin imprez organizowanych przez konsorcjum PolskieImprezy.de

  1. Imprezy (zabawy) organizowane są przez konsorcjum PolskieImprezy.de w skład którego wchodzą: SOSNOWSKI.online, Miro Band, Pico Bello, N&S – Reifen + Auto-Ersatzteile für alle Marken, Krefta – pranie tapicerki – w dalszej części regulaminu zwane “organizatorem“.
  2. Uczestnicy imprez organizowanych przez konsorcjum PolskieImprezy.de to osoby, które wykupiły bilet wstępu na imprezę (zabawę) lub otrzymały specjalny voucher pozwalający na bezpłatny udział w imprezie (zabawie) – w dalszej części regulaminu nazywani będą “gośćmi
  3. Goście biorąc udział w imprezie (zabawie) jednoznacznie potwierdzają akceptację regulaminu.
  4. Impreza (zabawa) rozpoczyna się o godzinie i miejscu określonym przez organizatora i kończy się w porze wcześniej ogłoszonej przez organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w imprezie (zabawie) osobie która stawiła się na imprezę (zabawę) w widocznym stanie nietrzeźwości lub podejrzeniem bycia pod wpływem innych środków odurzających, psychoaktywnych itp. pomimo faktu wykupienia przez gościa biletu wstępu. W takim przypadku gościowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek reklamacji i zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu.
  6. W przypadku zauważenia przez organizatora gości zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętym kanonem dobrego zachowania, obrażających innych gości, prowokujących do niewłaściwego zachowania się innych gości czy wszczynających kłótnie lub awantury, pod znacznym wpływem alkoholu lub podejrzeniem bycia pod wpływem innych środków odurzających, psychoaktywnych itp. organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia gościa z imprezy (zabawy) pomimo faktu wykupienia przez gościa biletu wstępu. W takim przypadku gościowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek reklamacji i zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu.
  7. Biorąc udział w imprezie (zabawie) goście wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku oraz rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych organizatora we wszelkich wykorzystywanych do tego mediach. Z tego tytułu goście nie będą wnosić żadnych zastrzeżeń oraz wynagrodzeń.
  8. Podczas trwania imprezy (zabawy) stosuje się ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego i prosi się gości o ich przestrzeganie.
  9. Wszelkie decyzje podjęte przez organizatora wynikające z nagłych sytuacji losowych lub względów bezpieczeństwa są ostateczne a goście są zobowiązani do ich zaakceptowania i postępowania zgodnie z zaleceniami organizatora.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego oraz prawa powszechnego.